تنها کسی که قلبت را نخواهد شکست،
همان کسی است که آن را ساخته است
پس همیشه فقط به خدا تکیه کن..