خدایا…
ای کاش همه میدانستند
عشق هرچه بزرگتر میشود
دلش بیشتر بغل میخواهد !!!