دور باش اما نزدیک !

من از نزدیک بودن های دور، میترسم…