زخم های من
مرهم نمیخواهد
تو که باشی
درد، درد ندارد