زندگی، هرروز به شدت مشغول اثبات اینه که
تازه کجاشو دیدی، این که چیزی نیست!!!