شوور معنی
وقتی میدونیم یکی دوسمون داره
عوضی نشیم و اذیتش نكنیم!