من قدرت حدس زدن احساسات را ندارم
اگر از من دلخوری، با من حرف بزن!
دوستی ها، با نگفتن ها به پایان می رسد…