قلب من
با پرسشی شب تا سحر، سر میکند
کی خدا، ما را برای هم مقدر میکند؟!