من همان آدم پر منطق بی احساسم
پس چرا آمدنت حال مرا ریخت بهم؟!!