نعره ی هیچ شیری خانه های چوبی را خراب نمی کند ، من از سکوت موریانه می ترسم…