هیچ وقت
بخاطر نگاه کردن به چند تا ستاره
ماهتو از دست نده!