پلی ست به سوی خوشبختی

فاصله ی لبخند تو تا چال گونه ات..