چه کمیابند
آدمهایی که وقتی میفهمند
چقدر دوستشان داری
باز هم آدم میمانند…!