کاش…
علت حال خوب هم باشیم
باور کنید دنیا خودش
به اندازه ی کافی مهارت دارد
که دل آدمی را بدرد بیاورد…
کاش علت حال
خوب یکدیگر باشیم…