گفته بودی که چرا محو تماشای منی؟
آنقدر مات، که حتی مژه بر هم نزنی
مژه بر هم نزنم، تا که ز دستم نرود
ناز چشم تو به قدر مژه بر هم زدنی…