یادتون میاد ؟

همیشه یکی تو بچگیامون

برامون کتاب داستان می خوند…