زندگی وقتی قشنگ میشه که، میبینی مادرت داره میخنده...