من همان آدم پر منطق بی احساسم پس چرا آمدنت حال مرا ریخت بهم؟!!