زخم های من مرهم نمیخواهد تو که باشی درد، درد ندارد