تنها چیزی که شخصیت هر انسان را عوض میکند، سختی های زندگیست … سعی کن در سختی ها انسان بمانی