کاش… علت حال خوب هم باشیم باور کنید دنیا خودش به اندازه ی کافی مهارت دارد که دل آدمی را بدرد بیاورد… کاش علت حال خوب یکدیگر باشیم…