هفتم آبان روز کوروش بزرگ بر تمامی فارسی زبانان مبارک باد