قلب من با پرسشی شب تا سحر، سر میکند کی خدا، ما را برای هم مقدر میکند؟!