شوور معنی وقتی میدونیم یکی دوسمون داره عوضی نشیم و اذیتش نكنیم!